WWW.PIRSLYS.LT

Taisyklės
Naudojimosi taisyklės NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS 1. Bendrosios nuostatos 1.1. www.pirslys.lt (toliau taip pat – svetainė, tinklapis) yra internetinė pažinčių svetainė, skirta susirasti savo antrąją pusę, bendrauti internete, dalytis fotonuotraukomis. 1.2. Svetainė yra valdoma pirslys.lt 1.3. Naudotis svetainės paslaugomis gali asmenys atlikę registracijos procedūrą ir sukūrę savo vartotojo paskyrą. Užsiregistruodamas svetainėje vartotojas patvirtina, jog sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis. 1.4. pirslys.lt paslaugų teikėjas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo keisti visas ar dalį svetainės teikiamų paslaugų ir/arba šių paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką, taip pat apriboti arba uždrausti Vartotojo patekimą į pažinčių portalą. Tolimesnis vartotojo naudojimasis svetaine reiškia sutikimą su pasikeitimais bei prisiėmimą su tuo susijusių teisių ir pareigų. 1.5. Apie profilaktinių darbų atlikimą, dėl kurių bus ribojamas portalo veikimas ar paslaugų teikimas, pirslys.lt paslaugų teikėjas informuoja vartotojus tą pačią dieną, kurią numatoma pradėti profilaktikos darbus. 2. Registracija 2.1. Registruotis svetainėje vartotoju gali ne jaunesni nei 20 metų amžiaus asmenys, pateikę tik teisingus ir išsamius duomenis. Draudžiama atlikti registraciją naudojantis svetimais duomenimis. pirslys.lt turi teisę savo nuožiūra spręsti apie vartotojo pateiktų duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, pirslys.lt turi teisę nedelsdamas ir nepranešęs vartotojui pašalinti vartotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo ir (arba) imtis bet kokių kitų veiksmų. 2.2. Registracijos metu asmens pateiktų duomenų ir informacijos pagrindu yra sukuriamas vartotojo profilis. Vartotojo sukurto profilio duomenys nuo tokio profilio sukūrimo yra matomi ir prieinami kitiems vartotojams. pirslys.lt paslaugų teikėjas neatsako už vartotojo sukurto profilio duomenų prieinamumą ir atkleidimą kitiems vartotojams ir (ar) tretiesiems asmenims. 2.3. Vartotojas visiškai atsako už dėl klaidingų duomenų pateikimo atsiradusius ar galėjusius atsirasti padarinius, įskaitant bet neapsiribojant pirslys.lt paslaugos teikėjui, kitiems vartotojams ar tretiesiems asmenims padarytą žalą. 2.4. Už vartotojo vardo ir suteikto prisijungimo slaptažodžio (toliau - prisijungimo duomenys) slaptumą ir išsaugojimą visiškai atsako vartotojas. Vartotojas privalo užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Jei dėl bet kokių priežasčių prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, vartotojas privalo nedelsdamas apie tai informuoti pirslys.lt ir nedelsdamas pakeisti prisijungimo duomenis, kad tretieji asmenys negalėtų jais pasinaudoti. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant vartotojo prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę,galintys atsirasti ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant prisijungimo duomenimis, tenka vartotojui. 2.5. Registracijos formoje vartotojas, norintis užsiregistruoti privalo pateikti: savo vardą, prisijungimo vardą ir slaptažodį, el. paštą bei sutikti su taisyklėmis, vartotojas neprivalo pateikti: gimimo datos, išsilavinimo, ką veikia šiuo metu, šeimyninės padėties, hobio, zodiako ženklo, vietovės, koks tikslas registracijos. 3. Naudojimo apribojimai 3.1. Vartotojas sutinka nenaudoti šio tinklalapio jokiems neteisėtiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio į svetainę pateikimu, publikavimu, peržiūra, perdavimu, siuntimu, pakrovimu, laikymu, atgaminimu ir/arba platinimu, kuris: 3.1.1. pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises, tame tarpe, prekinius ženklus arba patentus, autorines teises ir kt.; 3.1.2. sudarytų komercinę paslaptį arba kitą slaptą informaciją; 3.1.3. būtų įžeidžiantis arba kenksmingas bet kurio asmens atžvilgiu; 3.1.4. skatintų rasinę, etninę, kultūrinę ar bet kokią kitą diskriminaciją; 3.1.5. pakenktų arba sukeltų grėsmę asmenų sveikatai, gyvybei bei turtui; 3.1.6. pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą, vardą, atvaizdą, asmens duomenis arba viešumo teises; 3.1.7. galėtų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui ir/arba pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus; 3.1.8. Prie draudžiamos veiklos portale priskiriamas pornografijos platinimas, propagavimas ar reklamavimas, seksualinių paslaugų reklamavimas, taip pat bet kokios reklamos talpinimas, iš anksto nesuderinus su svetainės paslaugų teikėju. 3.1.9. Visos teisės į svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Svetainės turinys ar bet kokia kita svetainėje talpinama informacija negali būti atkurta, platinama bet kokiais tikslais, viešai publikuojama be raštiško paslaugos teikėjo sutikimo. Prekių ženklai pateikiami tinklapyje yra tinklapio nuosavybė arba naudojami teisėtu pagrindu. 4. Draudžiamas turinys 4.1. Vartotojams draudžiama šiame tinklalapyje laikyti, publikuoti, siųsti, pakrauti, platinti arba perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, šventvagišką, įžeidžiamą, grasinantį, užgaulų, nepadorų ar neteisėtą turinį arba bet kurį kitą turinį, kuris galėtų būti traktuojamas kaip nusikaltimas arba skatintų elgesį, galimą laikyti nusikaltimu arba sukeliantį kitą teisinę atsakomybę. Neteisėto turinio pavyzdžiai apima, bet neapsiriboja, tiesioginiais grasinimais fizine žala, persekiojimu, pornografija ir medžiagos, apsaugotos autorinėmis teisėmis, prekiniais ženklais, ar kitos privačios medžiagos naudojimu be tinkamo sutikimo. Uždraustas turinys taip pat apima, bet neapsiriboja: 4.1.1. programomis su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis šio tinklalapio ir/arba kitų tinklalapių saugumą; 4.1.2. prašymais arba reklama; 4.1.3. nelegalios veiklos pasiūlymais arba skatinimu; 4.1.4. privačia informacija apie bet kurį asmenį, tokia kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodas arba bet kuria kita privačia informacija ir dvigubas publikavimas arba masinis siuntinėjimas bet kokios informacijos bei pornografijos ar kitos įžeidžiamo turinio publikavimas, siuntimas, pakrovimas, laikymas, pardavinėjimas arba platinimo atvejai, kaip apie tai savo nuožiūra nusprendžia tinklalapio vadovybė, yra griežtai draudžiami. 4.2. Atsižvelgiant į pirslys.lt pazinčių svetainės paskirtį, vartotojams griežtai draudžiama rašyti komentarus ar pateikti bet kokį kitokį turinį, kuriuo gali būti įžeidžiami apkūnus asmenys. Šis apribojimas apima, ne tik savaime įžeidžiantį turinį, tačiau ir bet kokius kitus teiginius apie/ nuorodas į asmens svorį ir apkūnumą. 4.3. Bet kuris asmuo, pastebėjęs portale draudžiamą informaciją arba veiklą, privalo nedelsdamas pranešti svetainės paslaugų teikėjui. 5. Taisyklių pažeidimo pasekmės 5.1. Vartotojo, užsiimančio svetainėje draudžiama veikla, registracija portale yra nedelsiant naikinama, o teisės aktų reikalavimų neatitinkanti vartotojo portale patalpinta informacija nedelsiant ištrinama bei gali būti perduodama teisėsaugos bei kitoms kompetetingoms institucijoms. 5.2. Už draudžiamos veiklos vykdymą, bei draudžiamos informacijos talpinimą svetainėje asmenys gali būti traukiami administracinėn bei baudžiamojon atsakomybėn. Apie pastebėtus teisės aktų pažeidimus svetainės paslaugų teikėjas informuoja teisėsaugos institucijas. 5.3. Svetainės administracija pasilieka teisę užrakinti arba pašalinti vartotojo nuotraukas, kurios neatitinka šios svetainės taisyklių ar svetainės formuojamo įvaizdžio. 6. Atsakomybė ir atsakomybės apribojimas 6.1. Vartotojas privalo atlyginti visą žalą, kuri atsirado pirslys.lt paslaugos teikėjui, kitiems vartotojams ar tretiesiems asmenims, vartotojui naudojantis portalo teikiamomis paslaugomis ir/ar galimybėmis. 6.2. Jokiomis aplinkybėmis, įskaitant, bet neapsiribojant aplaidumu, grazimoteris.lt paslaugos teiėkjas nebus atsakingas už bet kokią žalą ir nuostolius arba kompensaciją už juos, kylančius dėl vartotojų naudojimosi arba negalėjimo naudotis šiuo tinklalapiu, jo turiniu, paslaugomis, funkcijomis, produktais ir/arba bet kokia su tuo susijusia programine įranga. 7. Asmens duomenų apsauga 7.1. Vartotojas svetainėje pateikęs savo asmens duomenis, tą daro laisva valia ir sutinka, kad jie būtų saugomi ir tvarkomi internetiniame tinklapyje vienerius metus nuo paskutinio prisijungimo prie sistemos dienos. Atitinkamai, vartotojas patvirtina ir sutinka, kad jo pateikti kontaktiniai duomenys bus prieinami kitiems svetainės vartotojams. 7.2. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką. 7.3. Paslaugos teikėjas įsipareigoja neteikti vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose taisyklėse. 7.4. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia paslaugos teikėjui teisę siųsti vartotojui paslaugos teikėjo paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus, nebent vartotojas atsisakyto gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai paslaugos teikėją raštu. 7.5. Kitiems vartotojams bus matomi tik tie duomenys, kuriuos vartotojas norės, kad kiti matytų. 8. Ginčų sprendimas 8.1. Visi ginčai tarp pirslys.lt paslaugos teikėjo ir vartotojų sprendžiami derybų keliu. Ginčo neišsprendus derybų keliu, jie yra sprendžiami teismine tvarka Lietuvos Respublikoje Kauno miesto teismuose pagal jų kompetenciją, taikant Lietuvos Respublikos teisę. Jei kils daugiau klausimų Susisiekite